خاطرات

آقای رضا فراهانی

‏205ـ ‏‏امام بیشتر اوقات، هدایایی را که نزدشان می بردند برای خود نگه‏‎ ‎‏نداشته و می گفتند نگهداری اینها باعث اسراف است. اما هدیه را رد‏‎ ‎‏نمی کردند بلکه می بخشیدند. یکبار برای ایشان زیرپیراهن و جوراب هدیه‏‎ ‎‏آوردند، ایشان فرمودند: زیرپیراهن دوتا دارم و از جوراب طبی استفاده‏‎ ‎‏می کنم، و آنها را بخشیدند.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 142