خاطرات

آیت اللّه محمد فاضل اشتهاردی

‏ ‏

‏201ـ ‏‏سال 1338 بود که حضرت امام مریض شدند و به پزشکان قم‏‎ ‎‏مراجعه کردند، آنها کسالت ایشان را تشخیص نداده و پیشنهاد کردند که در‏‎ ‎‏منطقه ای خوش آب وهوا استراحت کنید شاید براثر بحث و درس زیاد‏‎ ‎‏عارضه ای برای شما پیش آمده باشد. عده ای از شاگردان پیشنهاد دادند تا امام‏‎ ‎‏تابستان را در کرج بگذرانند و از امکانات پزشکی تهران هم استفاده کنند.‏‎ ‎‏منزلی مهیا شد و امام رفتند. پس از چند روز استراحت که به پزشک مراجعه‏‎ ‎‏کردند، معلوم شد که ایشان به تب مالت دچار شده اند. نکتۀ جالب این بود که‏‎ ‎‏امام در مدت مراجعه به پزشک فاصلۀ تهران و کرج را با وسیلۀ نقلیۀ عمومی‏‎ ‎‏طی می کردند، در صورتی که علاقمندان ایشان که دارای ماشین بودند، اصرار‏‎ ‎‏داشتند امام را با وسیله نقلیۀ خود ببرند ولی آقا موافقت نمی کردند.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 140