خاطرات

آقای رسول صدرعاملی

‏167ـ ‏‏اولین خبرنگاری که توانست از آیت اللّه خمینی عکس بگیرد که‏‎ ‎‏لبخندی بر لب داشت، من بودم. لبخند آیت اللّه خمینی به خاطر سؤالی بود که‏‎ ‎‏یک خبرنگار فرانسوی از ایشان کرد مبنی بر اینکه  شایع است آیت اللّه خمینی‏‎ ‎‏خیلی پولدار هستند و حتی از شاه هم بیشتر پول دارند، آیا این درست است؟‏‎ ‎‏ایشان لبخندی زدند و اظهار داشتند: من هیچ چیز ندارم و آنچه را هم که دارم‏‎ ‎‏متعلق به مردم ایران است.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 119