خاطرات

آقای حسین شهرزاد (همسایۀ امام در قم)

‏157ـ ‏‏زمانی که امام به حمام تشریف می آوردند، برخلاف وضع خاص‏‎ ‎‏آن زمان که حمامی ها مکانهایی را با توجه به سطح طبقاتی برای مردم درنظر‏‎ ‎‏گرفته بودند، در بین طبقۀ ضعیف و قشر پایین استحمام می کردند.‏

‏***‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 115