خاطرات

دکتر سهراب پور

‏154ـ ‏‏دارایی امام از دنیا یک عینک و یک رادیوی کوچک، یک چمدان‏‎ ‎‏لباس و چند جلد کتاب بود. واقعاً همۀ زندگی ایشان در کمال صرفه جویی و‏‎ ‎‏قناعت اداره می شد و در عین حال نظم و انضباط در سراسر زندگی ایشان‏‎ ‎‏حاکم بود و رعایت بهداشت و نظافت از برنامه های اصلی به شمار می رفت.‏‎ ‎‏لباس های آن حضرت هم ساده و تمیز و نظیف بود. امام در همۀ کارها نمونه و‏‎ ‎‏حرف و عملش با یکدیگر هماهنگی کامل داشت.‏

‏***‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 113