خاطرات

آیت اللّه سیدمجتبی رودباری

‏135ـ‏‏ آقای شیخ محی الدین فرقانی که از جمله ملازمین امام در غیاب‏

کتابآئینۀ حُسنصفحه 104
‏آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی بود در نجف برایم نقل کرد زمانی که آقای‏‎ ‎‏شیخ عبدالعلی به ایران رفته بود و من افتخار ملازمت امام را داشتم، امام به من‏‎ ‎‏توصیه فرموده بود که چنانچه کسی با من بعد از نماز مغرب و عشاء کار‏‎ ‎‏ضروری دارد می توانی او را قبل از آمدنم به بیرونی هدایت کنی. اتفاقاً یک‏‎ ‎‏شب بعد از مراجعت امام از نماز جماعت در بیرونی نشسته بودم که کسی آمد‏‎ ‎‏و کار فوری با آقا داشت. من طبق دستور قبلی به اندرون رفتم، چون اتاق آقا‏‎ ‎‏را تاریک دیدم برگشتم ولی هنوز چند گامی برنداشته بودم که امام مرا مورد‏‎ ‎‏خطاب قرار داده فرمودند: کاری داری؟ عرض کردم بلی، ولی چون چراغ‏‎ ‎‏اتاق را خاموش دیدم خیال کردم حضرتعالی در خواب هستید و یا در حال‏‎ ‎‏استراحت می باشید. امام در پاسخ فرمودند: خیر چون کاری نداشتم چراغ‏‎ ‎‏اتاق را خاموش کردم.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 105