خاطرات

آقای حشمت اللّه‌ رنجبر

‏131ـ‏‏ هیچ موقع داخل منزل امام لامپ اضافی روشن نبود. همیشه در جایی که‏‎ ‎‏قرار داشتند، لامپ آنجا را روشن می کردند. اگر داخل اتاق مطالعه بودند،‏‎ ‎‏لامپ اتاق مطالعه روشن و لامپهای دیگر خاموش بود. اگر داخل راهرو‏‎ ‎‏بودند اتاق مطالعۀ ایشان خاموش بود.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 103