خاطرات

آقای محسن رفیقدوست

‏130ـ‏‏ وقتی که مرحوم آیت اللّه شهید بهشتی در پاریس خدمت امام‏‎ ‎‏شرفیاب شدند صحبتهایی شد و ایشان به ایران آمدند و عده ای از دوستان را‏‎ ‎‏برای تشکیل کمیتۀ استقبال از امام به منزل خودشان دعوت کردند و طی‏

کتابآئینۀ حُسنصفحه 102
‏صحبتهایی گفتند، برادران کمربندها را محکم ببندید، امام بزودی می آید،‏‎ ‎‏امامی که من ملاقات کردم ساعت رفتن شاه را هم می داند و آینده را هم‏‎ ‎‏می داند. در همانجا بود که کمیتۀ استقبال درست شد و بعد از پاریس پیغام‏‎ ‎‏رسید که امام اراده کرده اند که اولاً محل اسکان ایشان شمال شهر نباشد، در‏‎ ‎‏اماکن خصوصی نباشد و جای پرزرق وبرق هم نباشد.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 103