خاطرات

آقای غلامرضا خطابخش

‏100ـ‏‏ سال 1358 بود و قرار شد براثر ناراحتی قلبی امام را از قم به تهران‏‎ ‎‏منتقل کنند. به همراهی 6 نفراز برادران با یک دستگاه جیپ آهو به عنوان‏‎ ‎‏محافظ انتخاب شدیم. حضرات آقایان شهید بهشتی، آیت اللّه خامنه ای و‏‎ ‎‏جناب آقای هاشمی هم حضور داشتند. برف نسبتاً زیادی روی زمین نشسته‏‎ ‎‏بود. ماشین ها زنجیرچرخ نداشتند. قرار شد ما جلوتر حرکت کرده و خطرات‏‎ ‎‏احتمالی را با بی سیم به راننده آمبولانس حامل امام خبر دهیم. چندین بار‏‎ ‎‏خطر واژگون شدن آمبولانس پیش آمد که به خیر گذشت و تقریباً 11 ساعت‏‎ ‎‏طول کشید تا از قم به تهران رسیدیم.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 90