خاطرات

دکتر کمال خرازی

‏99ـ‏‏ در ملاقاتی که با امام داشتیم ایشان ضمن ابراز نگرانی از عدم‏

کتابآئینۀ حُسنصفحه 89
‏انسجام نشریات خبری فرمودند که بولتنهای متعدد و مختلف به صورت‏‎ ‎‏اسراف آمیزی از طرف نهادها و ارگانهای مختلف منتشر می شود که بعضاً‏‎ ‎‏تکراری است و دلیلی ندارد که چنین اسرافی انجام گیرد و در این رابطه‏‎ ‎‏فرمودند جلسه ای با حضور مسئولین نهادها و ارگانهایی که این بولتنها را‏‎ ‎‏منتشر می کنند تشکیل شود تا از چنین اسرافی جلوگیری به عمل آید.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 90