خاطرات

آیت اللّه محی الدین حائری شیرازی

‏82ـ‏‏ حیاطی که امام از آن می گذرند و به حسینیه می آیند، از آنجا که اتاق‏‎ ‎‏مخصوصشان است، با پلاستیک سفید و معمولی پوشانده بودند؛ یعنی برای‏

کتابآئینۀ حُسنصفحه 81
‏جلوگیری از سرما شیشه نکرده بودند.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 82