خاطرات

آقای عیسی جعفری

‏ ‏

‏74ـ‏‏ سالی که امام تشریف بردند به نجف، خواهری داشتم که خدمتکار‏‎ ‎‏منزل حضرت امام بود. او تعریف می کرد که امام در نجف خانۀ خیلی کوچکی‏‎ ‎‏داشتند و ما یخچال نداشتیم. چند دفعه خانم گفت آقا ما یخچال نداریم. آقا‏‎ ‎‏گفتند: من پول کسی را نمی توانم به شما بدهم که بروید یخچال بخرید. اگر‏‎ ‎‏خودت پول داری برو بخر. خلاصه حاج آقا مصطفی بنا به دستور حاج خانم‏‎ ‎‏رفت و قسطی یک یخچال برداشت که قسط هایش را هم خود حاج خانم‏‎ ‎‏پرداخت کرد.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 77