خاطرات

دکتر رضا ثقفی

‏73ـ‏‏ امام دو تا شلوار و دو تا پیراهن بیشتر نداشت. خانم می گفت: همین‏‎ ‎‏دوتا پیراهن را دارد. اما همیشه تمیز و مرتب بود و باید یک روز در میان‏‎ ‎‏عوض می شد.‏

‏***‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 76