خاطرات

آقای احمد تیموری

‏63ـ‏‏ نکته ای که می تواند برای همۀ ما بسیار پندآموز باشد، این است که‏

کتابآئینۀ حُسنصفحه 71
‏همان شبی که می خواستند امام را غسل و کفن کنند، دیدند که این رهبر عظیم‏‎ ‎‏و بزرگمرد عالم اسلام حتی یک کفن نیز از خود ندارد، و این حاکی از نفس‏‎ ‎‏مهذب و خصلتهای پیامبرگونۀ امام بود که با ثروت اندوزی ولو در حد یک‏‎ ‎‏کفن سازگاری نداشت.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 72