خاطرات

دکتر سید هبة‌ الدین برقعی

‏41ـ‏‏ من دو بار در جماران توفیق زیارت حضرت امام را بدست آوردم.‏‎ ‎‏اولین بار که پس از ورود به منزل امام به اتاق به اصطلاح انتظار راهنمایی‏‎ ‎‏شدم، آن را خالی از هرگونه تزئینات و در نهایت سادگی یافتم و پس از آن به‏‎ ‎‏حضور حضرت امام رسیدم.‏

‏     ملاقات با امام در اتاقی کوچک با یک فرش بسیار معمولی و یک مبل ساده‏‎ ‎‏انجام گرفت. در مسیر بازگشت در هر دو بار امام اصرار داشتند که حتماً‏‎ ‎‏حق ویزیت من پرداخته شود و این سفارش در کنار سادگی وضع زندگی،‏‎ ‎‏بی تکلفی، فروتنی و وقار امام که در همان دقایق اول مشخص می شد، حالت‏‎ ‎‏رضای خاطر بسیار بالایی را در ملاقات کننده ایجاد می کرد.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 63