خاطرات

پروفسور حامد الگار

‏13ـ‏‏ آیت الله خمینی کسی است که به دعوتش در عرض چند دقیقه‏‎ ‎‏میلیونها ایرانی از خانه ها به خیابانها می آیند، با این حال، فیض حضور او را در‏‎ ‎‏محل کار و یا اقامتگاهشان می یابی و می بینی که بر زمین ساده نشسته اند و میز‏‎ ‎‏کوچکی پیش رویشان قرار دارد. این تمامی اسباب و اثاثیه دفتر کار ایشان‏‎ ‎‏است. ‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 49