خاطرات

خانم فرشته اعرابی

‏12ـ ‏‏امام در مورد مهریه فرزندانشان حد متعارف را درنظر داشتند. ایشان‏‎ ‎‏همیشه در امور مربوط به ازدواج سفارش به سادگی می کردند.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 49