استاد عبدالحسین حائری

نگرانی امام از افراد کج سلیقه در بیت آیت الله بروجردی

‏یکی از تجار تهران که عمامه هم داشت و خیلی در کار روحانی‌ها ‏‎ ‎‏دخالت می‌کرد و گاهی هم کمک‌هایی می‌نمود، مثلا کتاب و ذغال می‌داد ‏‎ ‎‏و به طلبه‌ها کمک می‌کرد. شاید بهتر باشد من اسمش را نیاورم؛ ولی ‏‎ ‎‏یکی از تجار کتاب‌فروش بود و سلیقه‌های خیلی خاص داشته و از ‏‎ ‎‏مقدس‌های تند بود که با بقیه نمی‌خواند. امام خمینی و دایی من خیلی ‏‎ ‎‏اظهار نگرانی می‌کردند و از ادامه دخالتش در دستگاه آقای بروجردی ‏‎ ‎‏متأسف بودند. ‏

‎ ‎

کتابامام به روایت دانشورانصفحه 96