حشمت الله رنجبر

اخبار و رادیوهای بیگانه

‏گوش دادن به اخبار داخلی از طریق تلویزیون و خواندن روزنامه ها و‏‎ ‎‏بولتنهای گوناگون، و همچنین شنیدن اخبار از طریق رادیوهای بیگانه‏‎ ‎‏مانند رادیو بی. بی. سی.، امریکا و... به طور مرتب از برنامه های‏‎ ‎‏روزانه امام است؛ اما جالب اینکه من و یا دیگر همکاران تا به حال‏‎ ‎‏صدای رادیوی عراق را از منزل امام نشنیده ایم؛ البته بعید است که‏

کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه 32
‏امام به این رادیو گوش ندهند؛ شاید حکمتی در کار است و ما‏‎ ‎‏نمی دانیم. در اینجا آنقدر که با صدای رادیوهای بیگانه گوش و‏‎ ‎‏ذهنمان آشنا شده است، شاید در تمام سالهای گذشته یک دهم آن را‏‎ ‎‏در جای دیگر نشنیده ایم! البته امام از این رادیوها حتی زمانی که بر‏‎ ‎‏علیه ایشان و به دروغ خبری را نسبت می دهند؛ هیچ گونه آزرده‏‎ ‎‏نمی شوند؛ اما این روزها آنچه ایشان را آزرده خاطر کرده است حرکتها‏‎ ‎‏و رفتار برخی از انقلابی نمایان و به ظاهر دوستان انقلاب هست، مانند‏‎ ‎‏گروه مهدی هاشمی، البته موردی هم به این موارد باید اضافه کرد و‏‎ ‎‏آن توطئه کتاب ‏‏آیات شیطانی‏‏ و نویسنده ملحد آن، سلمان رشدی‏‎[1]‎‎ ‎‏است. ما کم و بیش این آزردگیها و بیقراریها را بخصوص شبها از طریق‏‎ ‎‏دستگاه گیرندۀ امواج قلب می بینیم و با پرس و جو از نزدیکان در‏‎ ‎‏فردای آن روز، مشکل و آزردگی روحی امام برایمان ثابت می شود.‏‎ ‎‏اینها مسائلی است که برای گروه پرستاری ـ پزشکی موجب نگرانی‏‎ ‎‏گردیده است که باید مراقبت و دقت بیشتری داشته باشند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه 33

  • فتوای قتل سلمان رشدی، نویسندۀ کتاب کفرآمیز آیات شیطانی، در تاریخ 25 بهمن 1367 از طرف حضرت امام صادر شد.