گوهری در دستان لرزان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه I


کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه II

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

گوهری

‏ ‏

در

‏ ‏

دستهای لرزان

‏ ‏

حشمت الله رنجبر

‏(از گروه پزشکی حضرت امام خمینی«س») ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) 

‏واحد خاطرات ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه III