فصل دوم

باید درس بخوانی

‏یک روز که به اتاق حضرت امام رفتم، ایشان پرسیدند: دَرست را خوب‏‎ ‎‏می خوانی؟ گفتم: بله. فرمودند: خوب کاری می کنی، اگر می خواهی وقتی بزرگ‏

کتابپدر مهربانصفحه 124
‏شدی زندگی خوبی داشته باشی، باید درس بخوانی و اگر می خواهی در جهان‏‎ ‎‏آخرت هم خوب زندگی کنی، باید درس بخوانی و به چیزهایی که یاد گرفته ای‏‎ ‎‏عمل کنی.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 125

  • )) سید عماد طباطبایی.