فصل دوم

درس بی تفریح!

‏مدتی بود که من زیاد درس می خواندم و تفریح هم کم داشتم، آقا این موضوع را‏‎ ‎‏شنیده بودند. روزی ایشان با نصیحت فرمودند که: همان طوری که درس‏‎ ‎‏بی عمل یا بی تقوا هیچ فایده ای ندارد درس بی تفریح هم فایده ندارد. سپس از‏‎ ‎‏تفریحات بچگی خودشان در خمین تعریف کردند که: فاصله مدرسۀ ما تا‏‎ ‎‏خانه مان دور بود در زمستان توی برف به مدرسه می رفتیم. وقتی معلم نمی آمد‏‎ ‎‏خیلی خوشحال می شدیم و فوری برمی گشتیم و برف بازی می کردیم. و چند نوع‏‎ ‎‏از بازیهایشان مثل بازی خرپشتک را تعریف کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 123

  • . حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی.