فصل دوم

مدرسه می روی؟

‏باغبان آقای اشراقی، فرزندی داشت که کلاس دوم یا سوم ابتدایی بود. یک روز‏‎ ‎‏که امام قدم می زدند او هم با امام قدم می زد و امام با او صحبت می کرد و این برای‏‎ ‎‏من که در فاصلۀ کمی شاهد این جریان بودم بسیار جالب بود. امام که تشریف‏‎ ‎‏بردند، به سراغ او رفتم و از او پرسیدم امام چه می گفتند؟ گفت امام فرمودند:‏‎ ‎‏مدرسه می روی؟ کلاس چندم هستی؟ و از وضع مدرسه و برخورد معلمها و‏‎ ‎‏درس دادن آنها سؤال کردند و من هم جواب دادم.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 121

  • )) غلامرضا اکبری.