فصل دوم

توجه به مسائل درسی

‏ایامی که ایشان در نجف تبعید بودند، دوران محصلی ما بود و وقتی که به ایران‏‎ ‎‏تشریف آوردند، دوران دانشجویی ما بود. گاهی می پرسیدند: چه درسهایی‏‎ ‎‏می خوانید؟ استادانتان چه کسانی هستند؟ چه بحثهایی سر کلاس می شود؟‏‎ ‎‏یعنی مشخص بود که به نوعی می خواهند به ما بگویند که متوجه مسائل درسی‏

کتابپدر مهربانصفحه 120
‏ما هستند. ولی اینکه چند ساعت در روز مطالعه می کنید و یا ریز مسائل را‏‎ ‎‏بپرسند، به این شکل نبود.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 121

  • )) فرشته اعرابی.