فصل دوم

بروید درس بخوانید

‏امام می گفتند: هر وقت، وقت بیکاری پیدا کردید یا وقت اضافه ای پیدا کردید،‏‎ ‎‏بروید درستان را بخوانید، یاد بگیرید، تا وقتی بزرگ شدید بتوانید برای جامعه‏‎ ‎‏خدمت بکنید.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 120

  • )) محمدتقی اشراقی؛ سروش، ش 476.