فصل دوم

توصیه به تحصیل

‏در مورد تحصیل دخترانشان، اصرار نمی کردند حتماً فلان رشته را بخوانند.‏

کتابپدر مهربانصفحه 119
‏اساساً دخالتی دراین امور نمی کردند. حداکثر این بود که توصیه به تحصیل علوم‏‎ ‎‏می کردند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 120

  • )) عاطفه اشراقی؛ زن روز، ش 1267.