فصل دوم

درس و تفریح

‏به یاد دارم که امام همیشه می فرمودند که: در ساعت تفریح درس نخوانید و در‏‎ ‎‏ساعت درس خواندن تفریح نکنید. هر کدام در جای خود ایشان می گفتند که از‏‎ ‎‏زمان کودکی به یاد دارند که هیچ وقت ساعت این دو (تفریح و درس) را با هم‏‎ ‎‏عوض نکرده اند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 119

  • )) عاطفه اشراقی؛ زن روز، ش 1267.