فصل دوم

اهمیت به درس و تحصیل

‏از جمله مسائلی که امام برای آن اهمیت قائل بودند درس و تحصیل بچه ها بود و به‏‎ ‎‏هیچ وجه نمی پسندیدند که بچه ها در طول سال تحصیلی وقت خود را به بازیگوشی و‏‎ ‎‏بطالت بگذرانند و همیشه از وضع درسی نوه ها و نتیجه های خود جویا می شدند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 119

  • )) زهرا اشراقی ؛ سروش، ش 476.