فصل دوم

چرا گردن بچه را می گیری؟

‏موقعی که در نجف بودیم بیشتر اوقات نماز را در منزل حضرت امام می خواندیم.‏‎ ‎‏یک روز پس از اتمام نماز، پسر من دوید و تسبیح امام را برداشت، من هم دویدم و‏‎ ‎‏پس گردن او را گرفتم و با تندی گفتم: تسبیح را سر جایش بگذار. حضرت امام‏‎ ‎‏گفتند: این چه طرز برخوردی است که با بچه داری؟ گفتم: آقا بدون اجازه تسبیح‏‎ ‎‏شما را برداشته. ایشان گفت: تسبیح را برداشته که برداشته، چرا پس گردن بچه را‏‎ ‎‏می گیری؟‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 118

  • )) حجت الاسلام و المسلمین سید اسدالله میبدی.