فصل دوم

مراعات همسایه

‏ما هر قدر در منزل، بازی یا شلوغ می کردیم، آقا هیچ ایرادی نمی گرفتند، ولی اگر‏‎ ‎‏می فهمیدند که کاری کرده ایم که همسایه اذیت شده، بشدت ناراحت می شدند و‏‎ ‎‏به ما اعتراض می کردند که چرا این کار را کردید؟ بدین جهت ما نیز سعی‏‎ ‎‏می کردیم برخلاف میل ایشان قدمی برنداریم تا ایشان ناراضی و ناراحت‏‎ ‎‏نشوند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 117

  • . فریده مصطفوی.