فصل دوم

ثواب تمام عبادات

‏نوه های آقا همه شلوغ بودند. امام به دختر من که از بازیگوشی بچۀ خود‏‎ ‎‏گله می کرد، گفتند: من حاضرم ثوابی را که تو از تحمل شیطنت حسین می بری، با‏‎ ‎‏ثواب تمام عبادات خودم عوض کنم. ایشان عقیده داشتند که بچه باید آزاد باشد‏‎ ‎‏تا وقتی که بزرگ شود، آن وقت برایش حدی تعیین کنند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 116

  • . فریده مصطفوی.