فصل دوم

بی تفاوت نبودند

‏رفتارشان با تک تک فرزندان به گونه ای بود که هر کس، فکر می کرد او را بیشتر از‏‎ ‎‏بقیه دوست دارند. اگر یک وقت کسی از ما به هر علتی ناراحت بود، بی تفاوت‏‎ ‎‏نبودند؛ مقید بودند که آن ناراحتی مان را رفع کنند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 115

  • . فریده مصطفوی.