فصل دوم

جذبۀ امام

‏روش تربیتی امام خیلی قاطعانه بود. اگر از روی بچگی یا شیطنت، کاری خلاف‏‎ ‎‏انجام می دادیم، اینگونه نبود که صدایمان کنند و بگویند: من به شما نگفتم این‏‎ ‎‏کار را نکنید؟ چرا کردید؟... و ما را تنبیه کنند و ما هم بگوییم: آقا ببخشید.‏‎ ‎‏حضرت امام، آنچنان جذبه ای داشتند که ما از ایشان حساب می بردیم و مواظب‏‎ ‎‏رفتارمان بودیم. در صورتی که ایشان تغیُّر نداشتند و کتک خاصی نمی زدند.‏‎ ‎‏گاهی اوقات یک تشر می زدند یا تندی می کردند و همان برای چندین روز کافی‏‎ ‎‏بود. اگر کار خلافی می کردیم، می دانستیم چنانچه ما را ببینند ناراحت می شوند،‏‎ ‎‏دو  سه روز خودمان را از ایشان مخفی می کردیم که مبادا ما را ببینند و دعوا‏‎ ‎‏کنند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 115

  • . فریده مصطفوی.