فصل دوم

چرا نشسته اید؟

‏یک روز من در خدمت امام ایستاده بودم و دخترهایم نشسته بودند. ایشان با‏‎ ‎‏ناراحتی به بچه ها گفتند: بلند شوید، وقتی مادر شما جلوی شما ایستاده چرا‏‎ ‎‏شما نشسته اید؟ بلند شوید از جایتان.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 114

  • . صدیقه مصطفوی.