فصل دوم

از خودت دفاع کن

‏امام همیشه می گفتند: سعی کنید از کسی کتک نخورید و اگر خوردید از خودتان‏‎ ‎‏دفاع بکنید. یک روز علی با هُدیٰ‏‎[1]‎‏ درگیر شده و او را گاز گرفته بود طوری که جای‏‎ ‎‏گاز سیاه شده بود. والدین هدی ناراحت شده و جریان را به امام گفته بودند؛ امام هم‏‎ ‎‏به هدی گفته بودند: تو چرا کتک خوردی؟ تو نباید بایستی، تو از او بزرگتر هستی،‏‎ ‎‏باید از خودت دفاع می کردی. به مادر هُدیٰ نیز گفتند که: دیه اش را من باید بدهم.‏‎ ‎‏وقتی من پیش امام رفتم، ایشان گفتند: هُدیٰ یک چیزی از علی گرفته بود و علی‏‎ ‎‏هم از خودش دفاع کرده و او را گاز گرفته است و من دیه اش را دادم.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 109

  • نتیجۀ دختری امام.
  • . فاطمه طباطبایی.