فصل دوم

مراقبت در سن بلوغ

‏حضرت امام زمانی که کودکان بزرگ می شدند و به سن بلوغ فکری‏‎ ‎‏می رسیدند بسیار حساس بودند و می فرمودند: در این دوره والدین باید‏‎ ‎‏دقیقاً مراقب باشند و کنترل کنند که فرزندشان کجا می رود و با چه کسی دوست‏‎ ‎‏است.‏

‏     ایشان یک بار جمله ای از فرزند یکی از نزدیکان شنیده بود، به مادر او‏‎ ‎‏فرمودند: ببینید، این حرف را از کجا یاد گرفته، این حرف پسندیده نبود، ببینید‏‎ ‎‏از کجا یاد گرفته.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 106

  • . فاطمه طباطبایی.