فصل دوم

به او وعده نده

‏روزی در اواخر عمرشان در بیمارستان پرسیدند: علی کجاست؟ به ایشان گفتم:‏‎ ‎‏علی هم سراغ شما را می گیرد و می گوید من می خواهم با آقا بازی کنم و دوست‏‎ ‎‏ندارم که خوابیده باشند. من به او گفتم که صبر کن، ان شاءالله آقا تا چند روز دیگر‏

کتابپدر مهربانصفحه 105
‏می آیند و مثل همیشه با هم بازی می کنید. امام در پاسخ فرمودند: چند روز‏‎ ‎‏دیگری نمانده، به او وعده نده.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 106

  • . فاطمه طباطبایی.