فصل دوم

صبر در مصائب

‏وقتی که آقای اشراقی داماد امام فوت کردند، بچه های ایشان خیلی ناراحت‏‎ ‎‏بودند، امام به آنها دلداری می دادند و می گفتند: من که به شما می گویم‏

کتابپدر مهربانصفحه 104
‏صبر کنید، اینطور نیست که خودم نچشیده باشم، من وقتی که بچه بودم، پدرم را‏‎ ‎‏از دست دادم و ‏‏[‏‏بعد‏‏]‏‏ هم مادرم را، و با همه وجود می گویم که شما هم صبر‏‎ ‎‏کنید.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 105

  • . فاطمه طباطبایی.