فصل دوم

تشر و اعتراض

‏حضرت امام اگر از دست ما عصبانی بودند، بصورت تشر یا اعتراضی محکم ما را‏‎ ‎‏دعوا می کردند. با من اینطوری بودند، دیگران را نمی دانم. تعبیر من این بود که‏‎ ‎‏آقا اسامی و پروندۀ افراد را در یک فایلی گذاشته اند، از درب که وارد می شوی و‏‎ ‎‏سلام می کنی، آقا نگاهی در آن فایل می کنند که چه چیزی برایت گذاشته اند،‏‎ ‎‏یک نگاهی به آن پرونده ات می کنند و اول می گویند علیک السلام، و بعد آن‏‎ ‎‏مطلبی را که بخواهند بگویند، می گویند. اکثر اوقات با من اینطور بودند، تا‏‎ ‎‏خدمتشان وارد می شدم و سلام عرض می کردم، ایشان اینطور با من برخورد‏‎ ‎‏می کردند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 96

  • )) حجت الاسلام والمسلمین مسیح بروجردی.