فصل دوم

بگذارید بچگی کنند

‏گاهی بچه ها شیطنت می کردند و ما اعتراض می کردیم، امام می فرمودند: من‏‎ ‎‏هم که بچه بودم، شیطنت می کردم. فکر نکنید که بچه باید آرام باشد. در هر‏

کتابپدر مهربانصفحه 93
‏سنی اجازه بدهید، آن کاری که خاص آن سن هست انجام بشود. ایشان‏‎ ‎‏مکرر می گفتند که: بگذارید بچه ها، بچگی کنند و این کار را اگر حالا انجام‏‎ ‎‏ندهند، ممکن است در یک موقعیت سنی دیگر بخواهند این کار را بکنند که‏‎ ‎‏آن وقت برایشان شایسته و برازنده نیست. منظورشان بیشتر تلاش و پر جنب‏‎ ‎‏و جوش بودن بچه ها و بازی کردن آنها حتی در جای کوچک می باشد. در‏‎ ‎‏عین حال به مسائل تربیتی و رعایت ادب از طرف بچه ها بسیار اهمیت‏‎ ‎‏می دادند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 94

  • . فرشته اعرابی.