فصل دوم

مهمان نوازی

‏امام برای فرزندانشان احترام خاصی قائل بودند و بسیار خوشرو و با متانت رفتار‏‎ ‎‏می کردند. گاهی اوقات بدون آنکه چیزی به ما بگویند، به بهانه ای به آشپزخانه‏‎ ‎‏می رفتند و برای ما چای می ریختند. البته ما از این رفتار امام احساس شرمندگی‏‎ ‎‏می کردیم، ولی او با این کار کمال مهمان نوازی و در حقیقت بهترین رفتار را‏‎ ‎‏نسبت به فرزندان خویش نشان می دادند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 91

  • )) عاطفه اشراقی؛ زن روز، ش 1267.