فصل دوم

اهمیت نماز

‏تازه مکلف شده و شب خوابیده بودم که آقا با اخوی وارد شدند. خیلی سرحال و‏‎ ‎‏خوشحال بودند. از من پرسیدند که آیا نماز خوانده ام؟ من فکر کردم چون الآن آقا‏‎ ‎‏سرحالند، دیگر نماز خواندن من هم برایشان مسأله نیست. گفتم: نه. ایشان به‏‎ ‎‏قدری تغییر حالت دادند و عصبانی شدند که ناراحتی سراسر وجودشان را فرا‏‎ ‎‏گرفت و من خیلی ناراحت شدم که چرا با حرف و عملم، مجلس به آن شادی را‏‎ ‎‏تلخ کردم.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 88

  • . فریده مصطفوی.