فصل دوم

خودتان بیدار شوید

‏امام هیچ وقت صبح بچه ها را از خواب بیدار نمی کردند که نماز بخوانند، معتقد‏‎ ‎‏بودند که خواب تکلیف ندارد. می گفتند: خودتان اگر بیدار می شوید، بلند شوید‏‎ ‎‏نماز بخوانید، اگر بیدار نشدید، مقید باشید که قبل از نماز ظهر و عصرتان، نماز‏‎ ‎‏صبح تان را قضا بکنید. در مورد نماز با ما هیچ سختگیری نکردند. از این جهت‏‎ ‎‏هم الحمدلله اثر مطلوبی در فرزندانشان باقی گذاشتند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 87

  • . فریده مصطفوی.