فصل دوم

هیچ فرقی نیست

‏امام مقید بودند که ما از کودکی حجاب شرعی مان را حفظ کنیم. در منزل حق‏‎ ‎‏انجام هیچ گونه گناهی از جمله غیبت، دروغ، بی احترامی به بزرگتر و توهین به‏‎ ‎‏مسلمان را نداشتیم. خصوصاً در مورد توهین به مسلمان حساسیت زیادی‏‎ ‎‏داشتند. ضمناً ایشان همیشه تأکید می کردند که بندگان خدا هیچ امتیازی جز از‏‎ ‎‏نظر تقوا و پرهیزکاری بر هم ندارند و این مسأله را از بچگی به ما گوشزد می کردند.‏‎ ‎‏ایشان همیشه می گفتند: بین شما و کارگری که در منزل کار می کند، هیچ فرقی‏‎ ‎‏نیست.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 85

  • )) فریده مصطفوی.