فصل دوم

ارتباط با همسایگان

‏در مورد نحوۀ آزادی خروج از منزل، فرزندان تا وقتی که همراه خانم بیرون‏‎ ‎‏می رفتند، هیچ محدودیتی نبود و زمانی که بزرگتر می شدند، پسرها آزادی‏‎ ‎‏بیشتری داشتند. در مورد رفت و آمد بچه ها با همسایه ها، بخصوص‏‎ ‎‏همسایه هایی که فرزند پسر داشتند، دخترها حق رفتن به منزل آنها را نداشتند‏‎ ‎‏و معمولاً از دختران آنها خواسته می شد که به منزل ما بیایند، چون در منزل ما‏‎ ‎‏رفت و آمد پسرهای خانه بویژه در زمان تکلیف حساب شده بود. به خاطر دارم‏

کتابپدر مهربانصفحه 84
‏روزی به منزل یکی از همسایه ها که مستخدمی داشت رفتم، وقتی امام مطلع‏‎ ‎‏شدند، بسیار ناراحت شده و من را مورد توبیخ و تنبیه قرار دادند. ایشان چوبی را‏‎ ‎‏بلند کردند و به زمین زدند که من بترسم، ولی چوب شکست و تکه ای از آن به‏‎ ‎‏پای من اصابت کرد و پای من قدری خراش برداشت و سیاه شد؛ ایشان دیه آن را‏‎ ‎‏هم پرداختند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 85

  • . صدیقه مصطفوی.