فصل دوم

دربارۀ دیگران حرف نزنید

‏امام در مورد مسأله نامحرم بسیار حساس بودند و ما حتی الامکان با مرد نامحرم‏‎ ‎‏حتی بستگان نزدیک رو به رو نمی شدیم. در مورد غیبت نیز بسیار دقیق بودند و‏‎ ‎‏هر وقت دور هم می نشستیم، می گفتند: حرف خود را بزنید و دربارۀ دیگران‏‎ ‎‏حرف نزنید که ممکن است به غیبت برسد.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 84

  • )) صدیقه مصطفوی.