فصل دوم

لباست را عوض کن

‏امام در انجام کارهای مباح یا مستحب و یا مکروه دیگران خیلی کاری نداشتند‏‎ ‎‏ولی برعکس در واجبات و محرمات واقعاً برخورد شدید می کردند. یک سال من‏‎ ‎‏از اول ماه محرم لباسم قرمز بود، امام در روز عاشورا مرا صدا کردند و گفتند: خوب‏‎ ‎‏است امروز این لباست را عوض کنی. من هم گفتم چَشم و عوض کردم، بعد به‏‎ ‎‏ایشان به صورت کنایه گفتم: این لباس خوبه؟ که ببینم باز ایراد می گیرند ولی‏‎ ‎


کتابپدر مهربانصفحه 82
‏ایشان گفتند: بیا و هر چه پول توی قبای من هست مال تو. من هم در جیب قبای‏‎ ‎‏ایشان دست کردم و دیدم سی تومان است، امام همۀ پول را به من دادند و این به‏‎ ‎‏خاطر دستور و خواهش ایشان بود که من راحت انجام دادم.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 83

  • . زهرا مصطفوی.