فصل دوم

پیراهن آستین کوتاه

‏امام پسرها را نیز مانند دخترها توصیه به رعایت موازین شرعی می نمودند.‏‎ ‎‏پوشیدن شلوارهای کوتاه و یا پیراهن آستین کوتاه را برای پسران پیش از تکلیف،‏‎ ‎‏اشکال نمی دانستند مگر اینکه عرف بگوید مناسب نیست. ولی همان طور که به‏‎ ‎‏دخترها می گفتند جلوی نامحرم رو بگیرید، به پسرها هم می گفتند که وقتی به‏‎ ‎‏داخل حیاط می آیید پیراهن آستین کوتاه نپوشید. برای مثال احمد وقتی‏‎ ‎‏می خواست داخل حیاط وضو بگیرد، اگر نامحرم آنجا بود، مقید بود که آستینش‏‎ ‎‏را بالا نزند و یا حسن اگر پیراهن آستین کوتاه به تن داشت، تا متوجه می شد که‏‎ ‎‏نامحرمی در حیاط هست با آن پیراهن بیرون نمی آمد، چون می دانست که امام‏‎ ‎‏به او تذکر می دهند و این برای ما جالب بود، می دیدم همین طور که به ما‏‎ ‎‏می گویند به آنها هم تذکر می دهند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 78

  • . فاطمه طباطبایی.