فصل دوم

پاسخ به مسائل شرعی

‏من در نوجوانی با یک مسأله شرعی مواجه شدم، که در هیچ رساله ای نبود و‏‎ ‎‏پاسخ علما به آن نیز متفاوت بود. تصمیم گرفتم از حضرت امام بپرسم. بنابراین‏‎ ‎‏نزد ایشان رفتم و مسأله خود را مطرح کردم. ایشان با خوشرویی جواب من را به‏‎ ‎‏صورت کامل دادند و شرایط آن را بیان نمودند. سپس دست ایشان را بوسیدم و‏‎ ‎‏برگشتم. چیزی که برای من مهم است، رابطۀ بین امت و امام بود که یک نوجوانی‏‎ ‎‏می آید، از مرجع تقلیدش که در اوج شهرت بین المللی است سؤال می کند و‏‎ ‎‏ایشان با محبت و در کمال خوشرویی و دقت پاسخ می دهند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 76

  • )) دکتر محمد رجبی.