فصل دوم

تشویق به نماز

‏من هر موقع پیش امام می رفتم، مرا تشویق به نماز خواندن می کردند. اولین‏

کتابپدر مهربانصفحه 75
‏روزی که برای نماز خواندن پیش امام رفتم، پنج ساله بودم و پشت سر امام هر‏‎ ‎‏کاری که امام می کردند من هم می کردم، امام دو ـ سه تا کتاب به من دادند و این‏‎ ‎‏تشویقی شد که نمازم را ادامه بدهم.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 76

  • )) سیدرضا (یاسر) خمینی.